การฝึกอบรม

โรงเรียนบริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัยนานาชาติ

จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2530 ใบอนุญาตเลขที่ ก.ต.1550-2530 เปิดสอนเป็นแห่งแรกในประเทศ หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนก็เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพรักษาความปลอดภัยเบื้องตันและ ยกฐานะ อาชีพรักษาความปลอดภัยเทียบเท่าอาชีพอื่นๆ

 

หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชา  
- การเขียนภาษาไทย - การฝึกระเบียบแถว
- จริยศึกษา   - หน้าที่รักษาความปลอดภัย   
- การบริหาร   - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- การปฐมพยาบาล - การสื่อสาร
- หมวดวิชาพื้นฐาน   - การแจ้งข่าวอาชญากรรม
- กฎหมายเบื้องต้น - การบริหารบุคคล
- กฎหมายจราจร - การบริหารหน่วยงาน
- การต่อสู้ปีองกันด้วยมือเปล่า  - การกำหนดจุดรักษาความปลอดภัย
- สันทนาการ  - การแก้ไขปัญหาต่างๆ
   - การเสริมสร้างการเป็นผู้นำ