ระเบียบข้อบังคับการปฎิบัติหน้าที่

กฎระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติหน้าที่

                                                                     1. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกข้ออย่างเคร่งครัด
                                                                     2. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านเล่นทุกชนิด ในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
                                                                     3. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่อนุญาตบุคคลภายนอก เพื่อน และญาติ เข้าบริเวณบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต
                                                                     4. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่สนิทสนมกับพนักงานผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด
                                                                     5. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่ออกเวรก่อน ร.ป.ภ. ผลัดต่อมารับเวรโดยเด็ดขาด
                                                                     6. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่ดื่มเครื่องดองของเมา ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ มีโทษปลดออก
                                                                     7. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
                                                                     8. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องแต่งเครื่องแบบให้ครบสมบูรณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่และ ไปทำงาน-กลับบ้าน..
                                                                     9. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องตัดผมสั้นตามที่บริษัทฯ กำหนด เครื่องแบบจะต้องสะอาด รองเท้าจะต้องขัดเงา
                                                                    10. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องถือกระเป๋าที่บริษัทกำหนดด้วยมือซ้าย ในขณะเดินทางไปทำงาน-กลับบ้าน
                                                                    11. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องแจ้งให้บริษัทฯและผู้ควบคุม ร.ป.ภ. ของผู้ว่าจ้างทราบถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
                                                                    12. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องเขียนรายงานประจำวันส่งให้ผู้ว่าจ้างเพื่อรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
                                                                    13. รปภ. วี.ไอ.พี จะต้องใช้กริยา วาจา ท่าทาง ที่สุภาพกับลูกค้าผู้มาติดต่อหรือพนักงานของว่าจ้าง
                                                                    14. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องบันทึกและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
                                                                    15. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่โต้เถียง โต้แย้ง หรือขัดแย้งกับลูกค้าผู้มาติดต่อหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง
                                                                    16. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผู้มาติดต่อ งานกับบริษัทผู้ว่าจ้าง
                                                                    17. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องตรวจเช็คกระเป๋าหรือสัมภาระและยานพาหนะต่างๆก่อนออกนอกบริเวร
                                                                    18. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่นำทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง ออกนอกบริเวณพื้นที่อย่างเด็ดขาด
                                                                    19. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่หลับนอนในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
                                                                    20. รปภ. วี.ไอ.พี. จะต้องไม่กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียภาพพจน์ของบริษัทผู้ว่าจ้างและ อาชีพรักษาความปลอดภัย