มาตรการและระเบียบการรักษาความปลอดภัย

 

มาตรการและระเบียบการรักษาความปลอดภัย

 

1.มาตรการการรักษาความปลอดภัย

 

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

3.คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

4.หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

5.การกำหนดจุดรักษาความปลอดภัย

 

6.มาตรการและวิธีการควบคุมยานพาหนะและบุคคล

 

7.มาตรการการดูแลพื้นที่รับผิดชอบ

 

8.มาตรการป้องกันอัคคีภัย

 

 

 

ระบบและสายงานการปฏิบัติหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น

 

1.ฝ่ายบุคคล

 

2.ฝ่ายการเงิน

 

3.ฝ่ายการตลาด

 

4.ฝ่ายติดตามผลงาน

 

5.ฝ่ายฝึกอบรม

 

6.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 

ก. ปฏิบัติการ

 

ข. สายตรวจ

 

ค. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

 

 

 

สวัสดิการ

 

- บริษัทจัดเครื่องแบบให้พนักงาน 1 ชุด ฟรี

 

- บริษัทจ่ายค่าแรงวันนักขัตฤกษ์

 

- บริษัทจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

 

- บริษัทจัดพักร้อนให้พนักงานเมื่อทำงานครบ 1 ปี

 

- บริษัทจ่ายค่าแรงทุก 15 วัน

 

- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย