บริการของเรา


  • มาตรการและระเบียบการรักษาความปลอดภัย 1.มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3.คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย 4.หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 5.การกำหนดจ...


  • โรงเรียนบริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัยนานาชาติ จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2530 ใบอนุญาตเลขที่ ก.ต.1550-2530 เปิดสอนเป็นแห่งแรกในประเทศ หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนก็เพื่อให้ผู...